Hopp til hovedinnhold

Informasjon skulestart 2023-2024

På denne sida finn du ein del praktisk informasjon om skulestart. Mange av elevane har god kjennskap til dei ulike ordningane, mens det for andre er heilt nytt. Her står litt om skuleskyss, avtalar og samtykke, stipend, elevpc og startsamtalar.

Informasjon skuleåret 2023-2024

Alle elevar må i løpet av dei første vekene ha gjort følgjande:

  • Gje skulen opplysningar om kven dei ønskjer skal vere deira kontaktpersonar. Ta kontakt med kontoret.
  • Signere elektronisk avtale om utlån av skulebøker og anna utstyr.
  • Signere elektronisk samtykke til bruk av bilete.
  • Søkje i SkyssElev om skulereisekort dersom dei meiner dei har rett på gratis skuleskyss eller særskild skyss.

Skuleskyss

Det går både buss og båt til skulen. Alle elevar som må reise med buss eller med båt og har rett på gratis skuleskyss, må søkje sjølv på denne nettsida SkyssElev før skulestart.

Nytt i år er at du kan velje å få skuleskyssbilletten på mobil. Sørg då for å ha lasta ned Skyss Billett-appen på mobilen din. I løpet av første skuledag vil skulen opne opp for mobilbillett dersom du har søkt før skulestart. Om du vel å ikkje ha mobilbillett vil du få utlevert eit skulereisekort første skuledag.

Var du elev forrige skuleår skal du nytte same kortet som du hadde då og du får eit oblat til å ha på det gamle kortet ditt dersom du vel å ikkje nytte mobilbillett.

Elevar som bur i ein ungdomskortsone, må nytte ungdomskort. Reglar for dette finn de på Skyss.no.

Elevar som treng særskild skyss, t.d. sidevegsskyss eller særskild skyss pga funksjonshemming eller mellombels skade, må ta kontakt med kontoret snarast. Ved skulestart er det inntil 14 dagars behandlingstid hjå Skyss.

Bussruter finn du på Skyss.no.

Digitale avtalar

Vestland fylkeskommune har teke i bruk digitale skjemaløysingar for:

  • avtale om vilkår for utlån av læremiddel, skuleutstyr, mv for elevar i vidaregåande opplæring
  • samtykke til bruk av bilete 

Alle elevar må signere desse skjema kvart år.

Skjema krev autentisering med MinID/BankID. 

Lenkjer til begge skjema finn du på Skoleportalen, følg denne lenka: skoleportalen.no. Bla deg ned på sida til Nyttige lenker.

Stipend og lån - Lånekassen

Er du elev og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend frå Lånekassen. Du får stipendet uavhengig av føresette si inntekt. Hugs at du må søkje om stipendet for å få det utbetalt. Du søkjer på Lånekassen. Bruk søknaden for vidaregåande opplæring. Elevar på yrkesfaglege utdanningsprogram vg1 og vg2, må rekna med ein del utgifter til utstyr og materiell til bruk i undervisninga. Nærare informasjon får du frå kontaktlærar. Alle elevar får gratis lærebøker til utlån på skulen.

Elev-PC

Undervisninga i vidaregåande skule krev PC. Alle elevar i vidaregåande opplæring i Vestland fylkeskommune har sjølv ansvar for å stille med PC til skulestart i august. PC er eit nødvendig verktøy i din skulegang. For vg1-elevar finn du info om bestilling og val av PC her Elevpc.

Startsamtalar

Elevar og føresette på vg1 og vg2 får innkalling til startsamtale med kontaktlærar i veke 34 eller 35. Lapp med tidspunkt vert delt ut ein av dei første skuledagane. Dersom tidspunktet ikkje passar, kan de ta kontakt med kontaktlærar for endring av dette. Det er viktig at elevar under 18 år har med føresette. På vg3 gjennomfører kontaktlærar startsamtalar med elevane.

Skulebrosjyre

Her finn du den siste skulebrosjyren til Austrheim vidaregåande skule.

Skulebrosjyre 2022