Hopp til hovedinnhold

Ordens- og åtferdsreglement - Austrheim vgs

Vestland fylkeskommune sitt Ordens- og åtferdsreglement gjeld for alle dei vidaregåande skulane i Vestland fylkeskommune. Denne utgåva inkluderer lokalt tillegg for Austrheim vgs, jmf. § 13, fastsett av rektor 09.08.23.

Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement for Vestland fylkeskommune, inkludert lokalt tillegg for Austrheim vgs

 

Fastsett av Hovudutval for opplæring og kompetanse 13.02.2020 Sist oppdatert august 2022. Denne utgåva inkluderer lokalt tillegg for Austrheim vgs, jmf. § 13, fastsett av rektor 09.08.23. 

§1 Heimel 

Forskrift om felles ordens- åtferdsreglement for dei vidaregåande skulane i Vestland fylkeskommune er fastsett av Hovudutval for opplæring og kompetanse med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 9 A-10.

§ 2 Formål 

Ordens- og åtferdsreglementet til Vestland fylkeskommune skal vere eit grunnlag for godt samspel mellom alle i skulesamfunnet. Det skal fremje trivsel, respekt og medansvar. Reglementet skal fremje god orden, god åtferd og gode arbeidsvanar og slik leggje til rette for god læring. Ordensreglementet skal bidra til å utvikle elevane sine sosiale ferdigheiter og til å bygge positive relasjonar mellom elevane og mellom elevar og tilsette. Ordensreglementet gjer det tydeleg kva for sanksjonar som kan nyttas om reglane vert brotne, jf. opplæringslova § 9 A-10 andre avsnitt. 


§ 3 Verkeområde 

Reglementet gjeld for alle som er under opplæring ved skulen, også for vaksenopplæringa sine elevar når opplæringa er i skulen sin regi. 

Ordens- og åtferdsreglementet gjeld i skuletida. Det vil innebere både timer og friminutt, og alle aktivitetar i skulen sin regi til dømes som ekskursjonar. Også det som skjer i det digitale rom på skulen sitt intranett, skulen sin arena for sosiale media, undervisningssystem, ved SMS e.l. vert omfatta. 

Når det kjem til mobbing eller andre krenkingar, vil grensene mellom skule og fritid kunne viskast ut. Dette gjeld også for mobbing eller andre krenkingar som skjer på skulevegen og/eller i det digitale rom. Sjølv om krenkingane skjer utanfor skulen sitt område og utanfor skuletida, vil desse kunne bli sanksjonert etter skulen sitt ordensreglement dersom krenkingane medfører at elevar opplever skulekvardagen uttrygg og ekskluderande.


§ 4 Elevane sine rettar 

• Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring, jf. opplæringslova § 9 A-2. 
• Alle elevar har rett til opplæring i samsvar med opplæringslova med forskrift, fylkeskommunale vedtak og gjeldande læreplanar. 
• Eleven har rett til å bli høyrt i sakar som omhandlar seg sjølv. 
• Eleven har rett til å ta opp brot på desse rettane med skulen.


§ 5 Elevane sine plikter 

Elevane har plikt til å rette seg etter dei lover, reglement og instruksar som gjeld. Elevane skal møte skulen sine tilsette og medelevar med omsyn og respekt. 


§ 6 Orden 

Elevane skal ha god orden. Orden heng saman med om eleven er punktleg, førebudd og følgjer opp arbeid, jf. forskrift til opplæringslova § 3-4 tredje avsnitt. Om eleven ikkje har god orden kan dette gjere at eleven får nedsett ordenskarakter. 

Det er mellom anna god orden å: 
• møte presis på skulen og til undervisninga. 
• ha skulesakene i orden 
• ha med nødvendige læremiddel og utstyr 
• gjere arbeid ein blir pålagt til rett tid  

Lokalt tillegg til § 6, jmf. § 13: 

Elevane skal helde orden i klasserom, korridorar, kantina og elles på skulen sitt område: 
• Kvar enkelt skal rydde opp etter seg, og kaste søppel i rett avfallsdunk (kjeldesortering).
• Skulebøker og anna materiell/utstyr som vert oppbevart på skulen skal oppbevarast i tildelt skap. 
• Tomflasker vert samla i eigen sekk/dunk som vert fjerna når den er full.


§ 7 Åtferd 

Elevane skal ha god åtferd. Åtferd går på all oppførsel på skulen. Åtferd heng saman med om eleven viser omsyn og respekt for andre – både medelevar, lærarar og andre tilsette – jf. forskrift til opplæringslova § 3-4 fjerde avsnitt. Om eleven ikkje har god åtferd i skuletida kan dette gjere at eleven får nedsett åtferdskarakter. 

Det er mellom anna god åtferd å: 
• vise omsyn og respekt for andre 
• vise respekt for skulen og andre sine eigendelar 
• følgje verne- og tryggleiksreglar som læraren krev og/eller er påbodne av arbeidstilsynet 

Det er forbode å: 
• mobbe, trakassere eller på andre måtar krenke andre fysisk, verbalt eller digitalt 
• røyke både tobakk, elektroniske sigarettar og snuse på skulen sitt område og ved all aktivitet i skulen sin regi 
• vere påverka av, bruke, oppbevare eller selje rusmiddel på skulen sitt område og ved all aktivitet i skulen sin regi 
• ha med farlege gjenstandar eller våpen på skulen sitt område • fuske eller forsøke å fuske på prøvar eller innleveringar 
• bruke internett og elektronisk utstyr til å laste ned materiale i strid med norsk lov 
• spreie lyd- og bildeopptak av elevar, lærarar eller andre tilsette utan deira samtykke

Lokalt tillegg til § 7, jmf. § 13: 

1.    Mobiltelefonar skal vere på lydlaus eller slått av i sekk, lomme, skap eller mobilhotell, og ikkje liggje synleg på pult. Desse skal ikkje nyttast med mindre læraren seier at dei kan nyttast i undervisninga. PC skal vere lukka eller delvis lukka når undervisninga startar, og skal berre brukast når læraren seier at den kan/skal nyttast. 

2.    Undervisninga skal ikkje forstyrrast. Eting skal ikkje skje når det er undervisning, med mindre læraren etter førespurnad gir tillating til det. Toalettbesøk skal primært skje i friminutt, men etter førespurnad kan læraren tillate toalettbesøk i timen.  

3.    Mopedar/motorsyklar/bilar skal berre nyttast til transport til og frå skulen, samt eventuelle naudsynte ærend. Rusing og køyring på skulen sitt område er forbode. Parkering skal skje på tilviste plassar.  


§ 8 Sanksjonar 

Sanksjonar er tiltak som skal brukast mot elevar som bryt ordensreglementet, jf. opplæringslova § 9 A-10. Det er berre sanksjonane lista opp under som kan verte nytta. 

Fysisk refsing eller anna krenkjande behandling kan ikkje nyttast som sanksjon, jf. opplæringslova § 9 A-10 tredje avsnitt. Nødrett og nødverje kan likevel gjere det naudsynt for skulen sitt personale å bruke fysisk makt for å hindre at elevar skader seg sjølv eller andre, eller skader skulen sin eigedom, jf. straffelova §§ 17 og 18. 

1. Straffbare forhold som skjer på skulen sitt område vil bli melde til politiet Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement for Vestland fylkeskommune 5 

2. Sanksjonar utan klagerett: 

a) munnleg påtale frå ein tilsett ved skulen 
b) merknader 
c) bortvising frå ei opplæringsøkt inntil to klokketimar etter avgjerd fatta av faglærar, jf. opplæringslova § 9 A-11 
d) mellombels inndraging av forbodne/farlege gjenstandar som til dømes sigarettar, snus, alkohol, våpen eller narkotika 

3. Sanksjonar med klagerett, som er enkeltvedtak og skal handsamast etter forvaltningslova: 

a) bortvising frå undervisninga for meir enn to klokketimar etter vedtak fatta av rektor, jf. opplæringslova § 9 A-11 
b) bortvising frå undervisninga i opp til fem dagar etter vedtak fatta av rektor, jf. opplæringslova § 9 A-11 
c) bortvising for resten av skuleåret etter vedtak fatta av fylkeskommunen ved avdelingsdirektøren for opplæring og kompetanse, jf. opplæringslova § 9 A11 
d) vedtak om skulebyte, jf. opplæringslova § 9 A-12 
e) bortvising frå eksamen etter vedtak fatta av rektor, jf. forskrift til opplæringslova § 3-33 
f) annullering av eksamen etter vedtak fatta av rektor, jf. forskrift til opplæringslova § 3- 34 

4. Ved alvorlege eller fleire brot på ordensreglementet: 

a) rektor kan fatte vedtak om bortvising frå undervisninga i opp til fem dagar 
b) ved særleg alvorlege brot, kan rektor i tillegg be avdelingsdirektøren for opplæring og kompetanse om å vurdere vedtak om bortvising for resten av skuleåret, jf. opplæringslova § 9 A-11 
c) eleven kan både bli bortvist for opp til fem dagar og resten av skuleåret. I tillegg kan eleven få nedsett karakter i orden eller åtferd. 


5. Andre reaksjonar som kan nyttast i tillegg: 

a) ved bevisst skadeverk på skulen sin eigedom og utstyr kan eleven, i tillegg til sanksjonar etter reglementet her, også bli erstatningsansvarleg, jf. skadeerstatningslova § 1-1. Elevar kan gjevast høve til å utbetre skadane sjølv, dersom dette er føremålstenleg.  


§ 9 Vurdering i orden og åtferd 

Når ein elev vert vurdert i orden og i åtferd skal det gjerast ei heilskapleg vurdering av eleven opp mot reglane i ordensreglementet over ein lengre tidsperiode. Eleven og foreldra/føresette til elevar under 18 år har rett på skriftleg varsel dersom det er fare for at eleven kan få nokså god (Ng) eller lite god (Lg) i orden eller i åtferd, jf. forskrift til opplæringslova § 3-8. 


§ 10 Sakshandsaming 

Skulen vil som forvaltningsorgan alltid halde seg til dei generelle sakshandsamingsreglane i forvaltningslova, i tillegg til dei som går fram av opplæringslova. 

Skulen informerer som hovudregel foreldre/føresette til elevar under 18 år om hendingar og reaksjonar. 

Skulen skal skriftleg gjere greie for dei sanksjonar eller tiltak dei set i verk. Skulen har plikt til å dokumentere kva dei gjer for å oppfylle aktivitetsplikta, jf. opplæringslova § 9 A-4. 

Før det blir tatt avgjerd om tiltak ved brot på reglementet skal eleven ha moglegheit til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda. Skulen skal sørge for at saka er så godt opplyst som mogleg. Skulen skal alltid vurdere moglegheita for alternative tiltak. Eleven sitt beste skal vurderast. 


§ 11 Klage 

1. Ein klage skal vere skriftleg og bør vere grunngjeven. Klagen må også nemne endringa som er ønskt i vedtaket. Klagen skal innan klagefristen sendast til den instansen som fatta vedtaket. Klagefristen er til vanleg tre veker etter mottak. 
a) Klage over bortvising frå undervisningsøkt for meir enn to klokketimar sendast til rektor. 
b) Klage over bortvising inntil fem dagar sendast til rektor. 
c) Klage over annullering og bortvising frå eksamen sendast til rektor. 
d) Klage over bortvising for resten av skuleåret sendast direkte til avdelingsdirektøren for opplæring og kompetanse. 

2. Dersom rektor held fast på bortvisingsvedtaket og ikkje tek klagen til følgje, skal rektor sende klagen med utgreiing og grunngjeving til avdelingsdirektøren for opplæring og kompetanse. Dersom avdelingsdirektøren ikkje opphevar eller endrar vedtaket, sendast saka vidare til den fylkeskommunale klagenemnda som klageinstans. 

3. Dersom rektor held fast på vedtaket om annullering av eksamen eller bortvising frå eksamen, skal rektor sende saka vidare til Statsforvaltaren. 

4. Eleven som har klaga på enkeltvedtaket, skal få kopi av oversendingsbrevet og av utgreiing og grunngjeving når klagesaka vert sendt vidare til klageinstansen. Dette gjeld også foreldre/føresette til elevar under 18 år. 

5. Dei ulike klageinstansane: 
a) Ved vedtak om annullering av eksamen ved fusk eller forsøk på fusk som er fatta av rektor sjølv, er klageinstansen Statsforvaltaren. 
b) Ved vedtak om bortvising frå eksamen som er fatta av rektor sjølv, er klageinstansen Statsforvaltaren. 
c) Ved vedtak om bortvising for inntil fem dagar som er fatta av rektor, er klageinstansen den fylkeskommunale klagenemnda. 
d) Ved vedtak om bortvising for resten av skuleåret som er fatta av avdelingsdirektøren for opplæring og kompetanse, er klageinstansen den fylkeskommunale klagenemnda. 
e) Ved vedtak om skulebyte som er fatta av avdelingsdirektøren for opplæring og kompetanse, er klageinstansen Statsforvaltaren. 


§ 12 Ikraftsetjing 

Ordensreglementet tek til å gjelde frå 1. august 2020 og gjeld til det vert oppheva. Fylkesdirektøren har rett til å gjere mindre endringar for å halde reglementet oppdatert med gjeldande regelverk. Slike endringar skal leggast fram som meldingar til politisk handsaming i etterkant. 


§ 13 Tillegg til ordens- og åtferdsreglementet 

Rektor kan i samråd med råd og utval lage tilleggsreglar som ikkje er dekte av ordens- og åtferdsreglementet eller andre felles reglar som alt er gjevne av departementet eller fylkeskommunen. Desse kan ikkje vere i staden for eller i strid med reglementet. Dersom brot på tilleggsreglane kan føre til sanksjonar etter ordensreglement må dette stå i tilleggsreglane. Dette kan gjelde: 
a) Trivsel/skulemiljø 
b) IKT- utstyr og mobiltelefonar 
c) Reiser og skuleekskursjonar 
d) Reglar for bruk av spesialrom som t.d. verkstader, kjøken, laboratorium 
e) Internatreglar 
f) Andre særskilde tilhøve

Lokalt tillegg, jmf. § 13:  

§ 14 Trivsel og godt skulemiljø gjennom god oppfølging av orden og åtferd  

1.    Oppfølging gjennom dialog

Austrheim vgs nyttar ikkje merknader som sanksjon for brot på ordens- og åtferdsreglementet. 

Ved gjentatte brot på ordensreglementet og mindre alvorlege brot på åtferdsreglementet (til dømes mobilbruk og forstyrring av undervisning skal lærar notere dette til dokumentasjon og ta ein samtale med eleven, der målet er gjennom dialog å rettleie eleven til å forbetre sin orden og/eller åtferd. Gjennomføring av samtale skal også dokumenterast. I tillegg vert kontaktlærar informert. 

Dersom brot på ordens- og/eller åtferdsreglementet fortset og/eller også gjer seg gjeldande i fleire fag, vert saka drøfta i klasseteam om hausten. Det vert då teke stilling til om det skal sendast varsel om fare for nedsett ordens- og/eller åtferdskarakter. Uansett om det vert sendt varsel eller ikkje, gjennomfører kontaktlærar ein samtale med eleven, der målet er gjennom dialog på ny er å rettleie eleven til å forbetre sin orden og/eller åtferd. Gjennomføring av samtale skal også dokumenterast.  

På møte i klasseteamet i samband med fastsetting av termin- eller standpunktkarakter vert deretter eleven si utvikling vurdert, og det vert konkludert med kva karakter eleven skal ha i orden og/eller åtferd. Dersom klasseteamet er i tvil eller det føreligg usemje, legg kontaktlærar saka fram for næraste leiar til avgjersle.    


2.    Alvorlege brot på åtferdsreglementet

Meir alvorlege brot på åtferdsreglementet som til dømes brot på §9A, hærverk eller rusbruk vert melde til rektor, jamfør også eigen prosedyre for handsaming av 9A-saker. Mogelege sanksjonar er då det som er lista opp i § 8, 2-3 ledd med unntak av merknader. I slike tilfelle kan det også vere aktuelt å sende varsel om fare for nedsett åtferdskarakter. 


3.    Særskilt om hærverk  

Der det vert gjennomført hærverk på skulen sine bygg eller inventar og ein ikkje finn ut kven som har utført det, kan utbetring av skade påleggast dei klassane det kan vere relevant for ut frå kompetansemål.