Hopp til hovedinnhold

Teknologi- og industrifag

Arbeid på verkstedet

Teknologi- og industrifag er ei yrkesfagleg utdanning. Her kan du mellom anna lære meir om maskinar, produksjonsprosessar, automatisering og programmering av robotar. Etter 2 år i skule kan du søkje om læreplass for å ta fagbrev. Du kan også ta påbygging til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Vi tilbyr vg1 og vg2

Vg1 er felles for alle som tek teknologi- og industrifag. Det er mange ulike programområde du kan gå vidare til på vg2. Det kan du lese meir om på vilbli.no. Her på Austrheim vgs kan du andre året velje vg2 industriteknologi eller kjøretøy.  

Kvifor teknologi- og industrielle fag?

Ønskjer du å jobba allsidig med praktiske fag er dette valet for deg. Vg1 gjev deg moglegheit til å velja mange ulike fag som t.d.

  • prosess
  • verktøymakar
  • sveisar
  • mekanikar, med fleire

 

Du bør like å jobba nøyaktig og målretta og ha gode praktiske eigenskapar.

Lurer du på kva du skal bli eller kva fag du kan velje på vg2? Ta kontakt med avdelingsleiaren (sjå kontaktinfo nedst på sida) eller les meir på vilbli.no.

Første året (vg1)

Du får ei praktisk, variert og teknisk grunnopplæring. I tillegg får du ei brei plattform for vidare yrkesval både med omsyn til fag, type arbeidsplass og arbeidsmiljø.


På vg1 er du utplassert i lokale bedrifter i faget yrkesfagleg fordjuping (YFF) ca. 140 timar i året. Skulen samarbeider med bedrifter innan tekniske- og industrielle fag som tilbyr, sveising, rør, DNT, dreiing osv.


Skulen er og med på konkurransar i lag med andre skular. På vg1 er det sveising det konkurrerast i.

Søk opptak via VigoLæreplan vg1 teknologi- og industrifag

Andre året (vg2)

 

Industriteknologi 

Internasjonal industri har krav til høg teknisk standardisering, arbeidsprosedyrar og dokumentasjon. Programfaga i industriteknologi skal vera med på å utvikle fagkompetansen som tilfredsstiller desse krava.


Austrheim vgs har eit tett samarbeid med bedrifter i regionen. Du er utplassert i totalt seks veker i faget yrkesfagleg fordjuping (YFF). Bedrifter vi samarbeider med er WellConnection, Mongstad Industrier, Radøygruppen AS, Equinor, Veltec, Wergeland med fleire.


Elevane på Austrheim er med på konkurransar arrangerte av lokale bedrifter i samarbeid med Nordhordland Handverk og Industrilag. Fleire skular deltek og sjølve konkurransen vert gjennomført på ei bedrift. Elevane som vinn får flotte premiar!

Søk opptak via VigoLæreplan vg2 industriteknologi

 

Kjøretøy 

Moderne kjøretøy krev dyktige fagfolk. Aukande trafikktettleik, krav til tryggleik, komfort og miljø stiller store krav til dei som skal vedlikehalde og reparere ulike kjøretøy.

Kjøretøyfaget skal leggje grunnlaget for yrkesutøving innan vedlikehald av kjøretøyet for transport og godstransport.

Hovudområdet er verkstadarbeid og omfattar mellom anna vedlikehald, feilsøking og val av reperasjonsmetodar på ulike kjøretøy, motorar og utstyr. Skulen har også ein spesialbygd elbil til undervisningsforemål.

Søk opptak via Vigo

Læreplan vg2 kjøretøy

 

Maritime fag 

Ynskjer du å starte ein spanande maritim karriere på havet, anten i styrhuset eller maskina?

Då kan dette vere linja for deg!

Etter vg2 maritime fag kan du reise om bord i lære som skipsmotormekanikar eller matros på mange forskjellige typar fartøy som for eksempel; fraktebåt, ferje/cruisebåt, offshorefartøy, brønnbåt, slepebåt eller tankbåt

Kanskje du ser for deg ein karriere i Kystvakta? Forsvaret rekrutterer lærlingar som har gjennomført vg2 maritime fag, og skulen samarbeider med forsvaret når det gjeld utplassering av elevar i løpet av skuleåret!

Etter avlagt fagbrev kan du søkje studieplass ved teknisk fagskule maritim fagretning - fordjuping til dekkoffiser eller fordjuping til maskinoffiser.

Søk opptak via Vigo

 Læreplan vg2 maritime fag

Reparasjon av bil

Vegen vidare

Læreplass

Etter vg2 kan du bli lærling innan det utdanningsprogrammet du har vald. Medan du er i lære vil du få løn av arbeidsgjevaren din.Når du er ferdig med læretida (to år), kan du gå opp til fagprøven og får fagbrev.Korleis bli lærling

Vg3 på skule

Når du er ferdig med Vg2 kan du og velje å fortsetje på skule og ta vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Du får då generell studiekompetanse og kan søkje på dei fleste studium ved høgskular og universitet.

Er du usikker på kva du vil bli, kan du lese meir om ulike utdanningar og yrker på Utdanning.no.