Hopp til hovedinnhold

Rådgjevar

Samtale med rådgjevarkontoret

Rådgjevar arbeider for at du skal trivast på skulen! Ho hjelper deg med tilrettelegging av undervisning og gir rettleiing innan utdannings- og yrkesval. Skulen har og eit Nærværsteam og ei Skulehelseteneste.

Rådgjevar

Anne Dahle Austrheim er rådgjevar ved skulen, ho finn du på rådgjevarkontoret som liggjer i 2. etasje i Hovudbygget.

Ho har ansvar for det sosialpedagogiske rådgjevingsarbeidet som til dømes sosiale problem på skulen, fråværsproblematikk, tilrettelegging ved faglege problem og tilrettelegging ved kronisk sjukdom. Rådgjevar har teieplikt og vil berre formidla opplysningar vidare til andre dersom du eller dine føresette ønskjer det. 

Ho er og karriererettleiar. Ta kontakt med ho dersom du ønsker ein samtale om karriererettleiing.

Rådgjevar

Anne Dahle Austrheim

Rådgjevar og avdelingsleiar for stab, elevtenesta og tilrettelagt opplæring
Bilete av Anne Dahle Austrheim