Velkommen til Austrheim vgs - elevinformasjon

Austrheim vgs ynskjer velkommen til nytt skuleår!

Alle elevar må i løpet av dei første vekene ha gjort følgjande:

  • Gje skulen opplysningar om kven dei ønskjer skal vere deira kontaktpersonar. Ta kontakt med kontoret.
  • Signere elektronisk avtale om utlån av skulebøker og anna utstyr
  • Søkje i SkyssElev om skulereisekort dersom dei meiner dei har rett på gratis skuleskyss eller særskild skyss

Låneavtale for elevar i vidaregåande opplæring

Vestland fylkeskommune har teke i bruk ei digital skjemaløysing for avtale om vilkår for utlån av læremiddel, skuleutstyr, mv for elevar i vidaregåande opplæring. Alle elevar må signere denne avtalen kvart år. Skjemaet krev autentisering med MinID/BankID.

SkyssElev

Elevane søkjer via lenka i den blå boksen under. Du loggar inn med MinID/BankID.

Meir informasjon til nye elevar

Her finn du meir informasjon om startsamtalar, skuleskyss, stipend og pc.

Bilete av framsida på skulebrosjyren

Skulebrosjyre 2022

Her finn du den nye skulebrosjyren til Austrheim vidaregåande skule.